Skip to content

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA POSEJDON

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem kursów/zajęć Szkoły Pływania Posejdon są dwa podmioty:

a.Bartłomiej Warzecha , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Posejdon Bartłomiej Warzecha NIP 641-222-28-42 REGON:241563860 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Organizatorem.

b.Marcin Michalik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NA FALI Marcin Michalik NIP 641-211-29-41 REGON:384330317, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin Szkoły Pływania Posejdon, zwany dalej Regulaminem, ma na celu usystematyzowanie zasad organizacji zajęć nauki pływania, oferowanych przez Szkołę Pływania Posejdon.

3. Zgłoszenie udziału w zajęciach organizowanych przez Szkołę Pływania Posejdon, zwanym dalej Kursem, jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika a w przypadku osób niepełnoletnich – przez jego rodziców/opiekunów prawnych.

4. Aktualną ofertę Szkoły Pływania zawierają strona internetowa – www.posejdon.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową.

5. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

6. Szkoła Pływania prowadzi zajęcia na obiektach i pływalniach przedstawionych w ofercie na

stronie www.posejdon.edu.pl w zakładce „lokalizacje”.

II. Udział w kursie, zajęciach

1. Uczestnikiem Kursu może być osoba pełnoletnia lub dziecko. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, udział w Kursie wymaga wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w aplikacji pochodzącej od zewnętrznego usługodawcy – Active Now, co wiąże się również z akceptacją Regulaminu korzystania z tej aplikacji.

3. W ramach aplikacji Active Now wybranie terminu zajęć następuje w kalendarzu danej lokalizacji, następnie wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego następuje automatycznie odesłanie wiadomości o dostarczeniu formularza do organizatora oraz w następnej kolejności o rezerwacji miejsca lub zapisaniu Uczestnika na listę rezerwową.

4. Uczestnictwo w niektórych kursach (baby-spa, grupy 2-4 lata) wymaga jednoczesnego w nich udziału rodzica/opiekuna prawnego.

5. Za organizację i przebieg zajęć w ramach Kursu/zaj odpowiada instruktor.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora przypisanego do danej grupy w trakcie trwania kursu.

7. Instruktor może z ważnych powodów odwołać zajęcia w Kursie lub zapewnić zastępstwo.

8. Zajęcia odbywają się według harmonogramu podanego w aplikacji Active Now.

9. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, instruktor może odmówić Uczestnikowi dopuszczenia do zajęć, co będzie rozumiane jako nieobecność Uczestnika.

10. W momencie niezebrania się wystarczającej ilości uczestników w danej grupie lub zmniejszenia się liczebności grupy do trzech lub mniej uczestników organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i znalezienia dogodnych terminów zastępczych dla pozostałych uczestników.

11. W przypadku rezygnacji z Kursu lub pakietu zajęć przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania opłata nie podlega zwrotowi oraz nie może być przełożona na następną edycję zajęć.

12. W przypadku nieobecności na zajęciach w ramach Kursu opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności przed uprzednim zgłoszeniem jej za pośrednictwem systemu Active Now minimum 12 godzin przed rozpoczęciem planowych zajęć. Zapisu na odrobienie zgłoszonej uprzednio nieobecności można dokonać wyłącznie w trakcie trwania kursu, na którym nieobecność została zgłoszona (do końca trwania kursu), pod warunkiem dostępności miejsc w danej grupie. Istnieje możliwość odrobienia zajęć wyłącznie w adekwatnej grupie wiekowej uczestnika, w dowolnie wybranej lokalizacji spośród basenów, na których prowadzone są zajęcia.

13. Nieobecności można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Active Now (zaznaczając termin nieobecności) oraz dokonywać zapisu na odrabianie również za pośrednictwem aplikacji Active Now – pod warunkiem dostępności miejsc w grupie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, z zaliczeniem uiszczonych opłat na poczet kolejnych zajęć.

III. Płatności

1. Kursy i zajęcia indywidualne są odpłatne. Cenniki kursów i zajęć znajdują się na Stronie Internetowej.

2. Opłaty za kurs/zajęcia należy wnosić w terminach wpłaty podanych w mailu informacyjnym otrzymanym na skutek dokonania rezerwacji w aplikacji Active Now oraz na stronie www.posejdon.edu.pl 

3. W indywidualnych przypadkach określonych w formularzu zgłoszeniowym Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 (dwie) lub 3 (trzy) raty, wówczas Uczestnik reguluje opłatę w podanych przez Organizatora terminach.

4. Opłatę za kurs/zajęcia należy uiścić za pośrednictwem platformy dotpay. Dokonanie płatności poprzez panel klienta korzystając z przycisku umożliwiającego wykonanie przelewu online po zalogowaniu się na panel klienta lub dokonanie płatności poprzez wiadomość e-mai korzystając z wygenerowanego linku służącego do płatności online.

IV. Bezpieczeństwo i higiena

1. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom instruktora, w szczególności zakazom i nakazom związanym ze sposobem zachowania się w basenie.

2. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Kursie/zajęciach zainteresowane osoby winny skonsultować się z lekarzem celem wykluczenia istnienia przeciwskazań do uczestnictwa w Kursie/zajęciach

3. Uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów obiektów, w których prowadzone są Kursy/zajęcia.

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój oraz wyposażenie (strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek, okulary do pływania (opcjonalnie), klapki, ręcznik etc.).

5. Uczestnicy zobowiązani są do:

– stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych instruktorów i obsługi danego basenu,

– korzystania z basenów i urządzeń z uwzględnieniem własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,

– zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,

– użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,

  • bezzwłocznego informowania instruktora o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

VI. Zgody

1. Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy uczestniczą w kursie organizowanym przez Szkołę Pływania Posejdon, przed rozpoczęciem zajęć proszeni są o rozważenie wyrażenia zgód w postaci oświadczeń względem Organizatora.

2. Organizator zbiera zgody w postaci oświadczeń w zwykłej formie pisemnej lub w postaci oświadczeń w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy udzielenia zgód, których posiadanie wymuszają na Organizatorze powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

VII.Reklamacje i odpowiedzialność Organizatora

1. Kursant bądź jego opiekun może złożyć reklamację pisząc na adres Organizatora podany w sekcji I pkt 1 a. b.lub wysyłając maila na adres e-mail: spposejdon@gmail.com bądź dzwoniąc pod nr tel.: 602-480-400

2. Reklamacja powinna zawierać opis konkretnej sytuacji i uwag dotyczących działań Organizatora.

3. Organizator potwierdzi w formie mailowej złożenie reklamacji i jej treść. Organizator może wystąpić o udzielenie dodatkowych informacji, które będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w formie pisemnej na adres reklamującego bądź w formie wiadomości e-mail. W przypadku nieuznania reklamacji Organizator złoży oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu i wskaże właściwy podmiot albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak jakiegokolwiek oświadczenia stanowi zgodę na rozpatrzenie sporu przez instytucję pozasądową. Jeśli zajdą przesłanki do oddania sporu między Organizatorem a konsumentem pod rozstrzygnięcie instytucji pozasądowej można skorzystać z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, adres e-mail Organizatora: spposejdon@gmail.com

5. Organizator jest odpowiedzialny za wykonywanie usług z należytą starannością. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy oraz za wyrządzone szkody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych (w szczególności tytuł VII dział II) na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

VIII. Polityka prywatności

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym w aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie www.posejdon.edu.pl jest Bartłomiej Warzecha , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zwany PHU Posejdon Bartłomiej Warzecha NIP 641-222-28-42 REGON:241563860 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: spposejdon@gmail.com

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji Active Now, na co Administrator nie ma wpływu.

8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

9. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany przy użyciu aplikacji Active Now.

10. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.

11. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Odpowiedzialność

1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za Uczestników małoletnich odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, regulaminów basenów, na których odbywają się zajęcia czy też poleceń instruktorów i obsługi obiektów.

3. Naruszanie wyżej wymienionych regulacji lub też porządku, dobry obyczajów oraz stwarzanie zagrożenia dla siebie innych osób może spowodować usunięcie Uczestnika z zajęć oraz basenu, na którym się one odbywają. W przypadku usunięcia z zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe Uczestników oraz ich opiekunów pozostawione w szatni.

X . Odstąpienie od współpracy zawieranej na odległość przez konsumenta

1. Konsument zawierający Umowę na odległość ma prawo nie podając przyczyny odstąpić od zawartej Umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem podanego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres siedziby Organizatora bądź na adres mailowy. Oba adresy podane są w sekcji I pkt 1 a. b. Regulaminu. Odstępujący ponosi koszt przesłania Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej (e-mail) Organizator niezwłocznie prześle odstępującemu na adres mailowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Oświadczenie pisemne powinno zawierać dane imienne, adres, nr tel., adres e-mail, podpis odstępującego oraz dane Kursanta, na rzecz którego Umowa była albo miała być realizowana, jeśli są różne.

4. Z chwilą odstąpienia zajęć w ciągu 14 dni od jej zawarcia, Współpracę uważa się za niezawartą. Organizator zwraca pieniądze wpłacone tytułem zawartej niewykonanego kursy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot następuje przy wykorzystaniu tej samej metody jakiej użyto do dokonania zapłaty za usługę, chyba że odstępujący zgodził się na wykorzystanie innej metody zwrotu, nie powodującej po jego stronie kosztów.

5. Jeśli świadczenie usług w ramach Umowy Organizator rozpoczął na wyraźne żądanie Kursanta bądź jego opiekuna przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zwrot pieniędzy następuje proporcjonalnie do świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Organizatora o odstąpieniu od Umowy. Za zajęcia zaplanowane do czasu odstąpienia od Umowy zwrot pieniędzy nie przysługuje. 

XI. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres kontaktowy Organizatora.

2. W zakresie nieujętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

CENNIK

Zajęcia grupowe Pływalnia Kochłowice – 40 zł -45 min

Zajęcia grupowe Pływalnia AWF Katowice – 45 zł- 60 min

Zajęcia indywidualne – 100 zł jednostka treningowa