REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA

Uczestnik opłaca abonament miesięczny / wejście indywidualne zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania POSEJDON w pierwszym dniu zajęć.
• W cenie abonamentu/ wejścia indywidualnego jest opłacone wejście uczestnika na basen.
• Płatności abonamentowej dokonujemy na pierwszych zajęciach rozpoczynających dany miesiąc nauki.
• Terminy zajęć ustalane są poprzez rejestracje na stronie www.posejdon.edu.pl .
1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach:
– Szkoła Pływania POSEJDON nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia,
– Lekcję można odrobić w innych terminach działalności Szkoły Pływania Posejdon po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem – 602480400 , ale tylko do końca następnego miesiąca – okresu rozliczeniowego.
– Jeżeli uczestnik nie odrobi zajęć w określonym terminie zajęcia przepadają.
– Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności na zajęciach do godz 12:00 w dniu zajęć, zajęcia przepadają bez możliwości ich odrobienia.
• Szkoła Pływania POSEJDON ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie uczestników kursu i zobowiązuje się przeprowadzić je w innym terminie- ustalonym wcześniej z instruktorem.
• Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie.
• Rodzic lub opiekun/uczestnik dziecka podpisuje oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.
• Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z instruktorami.
• Uczestników i Rodziców obowiązuje REGULAMIN PŁYWALNI – na której zajęcia się odbywają.
• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na pływalni i osobom trzecim.
• Szkoła Pływania POSEJDON nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatni.
• Szkoła Pływania POSEJDON odpowiada za uczestników tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za uczestników odpowiadają rodzice/opiekunowie).
• Rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć ZABRONIONE.
• Nagrywanie/fotografowanie zajęć tylko za zgodą prowadzącego zajęcia i
pracowników pływalni.

Szkoła Pływania POSEJDON         email: spposejdon@gmail.com        Tel 602-480-400